Algemene voorwaarden

BePOPI

Belgische Patiënten Organisatie voor Primaire Immuundeficiëntie
Ondernemingsnummer: 0774.361.490 – RPR Leuven  hierna “BePOPI ” genoemd.

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Door het bezoeken van de website www.bepopi.be (hierna gezamenlijk “de site”) aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door eenvoudigweg een nieuwe versie op de site te publiceren, zonder uitdrukkelijke kennisgeving. De gebruiker wordt daarom verzocht om ze bij elk bezoek aan de site opnieuw te lezen.

Steun

Bezoekers van de site kunnen BePOPI financieel steunen via de donatieknop op de site. Zij begrijpen dat het om een gift gaat en er hier geen prestatie tegenover staat. Donaties / lidgelden helpen BePOPI aan bestaanszekerheid waardoor de activiteiten kunnen gewaarborgd worden. Helaas kan er voor giften nog geen fiscaal attest worden uitgereikt.

Voorafgaande waarschuwing

De informatie op de site is niet ter vervanging van medisch, juridisch of psychologisch advies en is niet bedoeld om de gebruiker instructies te geven om af te zien van het advies en de expertise van professionals in elk van deze sectoren en disciplines.  

Inhoud van de informatie

Hoewel BePOPI alles in het werk stelt om op deze site correcte en actuele informatie te verstrekken door de beste specialisten, kan deze informatie onderhevig zijn aan wijzigingen, onvolledig zijn of typefouten bevatten. BePOPI staat niet in voor de adequaatheid, volledigheid, juistheid of geschiktheid van een specifiek gebruik van de verstrekte informatie.

De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om de informatie op elk moment te controleren. In geen geval is BePOPI contractueel gebonden aan de informatie die op de site beschikbaar wordt gesteld. BePOPI is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het raadplegen of gebruiken van de gegevens op de site.  

Links en bevriende sites

De site kan hyperlinks bevatten naar andere websites, sociale netwerken, discussieforums en verwijzingen naar andere informatiebronnen waarop BePOPI geen invloed heeft. Deze links en bronnen worden enkel ter informatie verstrekt en vormen geen goedkeuring of aanbeveling van BePOPI. Aangezien deze laatste geen controle heeft over deze sites en de informatie vermeld op deze sites, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, kwaliteit en volledigheid van deze informatie.  

Intellectuele eigendomsrechten

De site en alle namen, benamingen, afbeeldingen, foto’s en andere materialen die erop voorkomen in verband met de activiteiten van BePOPI, zijn de exclusieve eigendom van BePOPI.  Elk gebruik of reproductie, tijdelijk of permanent, is onderworpen aan de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BePOPI.

Technisch gebruik van onze site

BePOPI kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van trage of slechte werking of niet-beschikbaarheid van de site of incompatibiliteit tussen de site en het gebruikte apparaat, of in geval van technische fout.

Bevoegde rechtbank 

In geval van betwisting is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken die bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van BePOPI bevoegd.